گاهی..

گاهی باید نوازش کرد و گاهی باید فقط نشست و خیره نگاه کرد

گاهی باید نوشت بی‌ محابا و گاهی باید اندیشید قبل از نوشتن

گاهی باید خواند و رد شد و گاهی باید چندبار خواند و با تمام وجود درک کرد

گاهی باید لبخند زد و گاهی باید از ته دل خندید، چنانکه صدایش کار کند گوش فلک را

گاهی باید سکوت کرد و گاهی باید دفاع کرد، گاهی باید حق را گرفت و گاهی باید از حق گذشت

گاهی باید دید و بی‌ تفاوت بود و گاهی باید دید و کمک کرد

گاهی باید نشست و تکان نخورد و گاهی باید برخاستو رقصید

گاهی باید شنید و از آن‌ گوش دیگر رد کرد و گاهی باید شنید و بس تامل کرد

گاهی باید اصلاح کرد، گاهی باید اصلاح شد

 

زندگی‌ به همین آسانی است اگر بتوانی‌ گاه را از بی‌ گاه تشخیص دهی‌

/ 2 نظر / 172 بازدید
آرزو

زندگی‌ به همین آسانی است اگر بتوانی‌ گاه را از بی‌ گاه تشخیص دهی‌ [گل]

فاطمه

ولی زندگی خیلی سخته مخصوصا وقتی که .... [افسوس]